Huisregels Woonhuismakelaar

Artikel 1: Werkwijze Woonhuismakelaar

Woonhuismakelaar bemiddelt bij de aan- en verkoop van zowel bestaande woningen als nieuwbouwwoningen in Nederland. Woonhuismakelaar treedt op als zogenaamde aan- en verkoopmakelaar voor personen die hun woning(en) willen aan- of verkopen. Voor de verkoop van de woningen maakt Woonhuismakelaar onder andere gebruik van een website. Woonhuismakelaar biedt aan- en verkoopklanten diverse dienstverleningpakketten aan, waarbij die eigenaren gedurende het verkooptraject tevens zelf een aantal taken voor hun rekening nemen. Deze taken zijn onder meer: het maken van foto’s, het schrijven van verkoopteksten en het rondleiden van potentiële kopers door de woning. Verder is kenmerkend dat de communicatie voor een groot gedeelte digitaal via de website, e-mail en social media plaatsvindt.

Deze Huisregels zijn opgesteld om één en ander in goede banen te leiden en om duidelijke afspraken te maken met verkopers en (potentiële) kopers over de regels die voor hen gelden als zij gebruikmaken van de dienstverlening en over de regels die gelden indien via bemiddeling van Woonhuismakelaar een koopovereenkomst tot stand komt. Klanten zijn bovendien gebonden aan de voorwaarden behorende bij de overeenkomst van opdracht tussen de verkoper (opdrachtgever) en Woonhuismakelaar.

Artikel 2: Definities

In deze Huisregels worden de volgende definities gehanteerd:
Bezichtiging: de via de website geboden mogelijkheid voor de geïnteresseerde om een afspraak te maken voor de bezichtiging van een te koop staande woning.
Bieding: een uitgebracht bod op een op de website te koop aangeboden woning of een uitgebracht bod voor een aan te kopen woning.
Huisregels: de door de klant geaccepteerde regels die gelden als deze gebruik maakt van de faciliteiten op de website van Woonhuismakelaar en de social media platforms alsmede de regels die gelden indien via bemiddeling van Woonhuismakelaar een koopovereenkomst tot stand komt. De gebruiker is door acceptatie van de Huisregels gebonden aan de daarin vastgelegde regels en aan hem opgelegde verplichtingen.
Koopovereenkomst: de door de verkoper en de koper ondertekende overeenkomst waarin de door hen bereikte overeenstemming schriftelijk is vastgelegd.
Koper: degene die koper is van een woning die via Woonhuismakelaar ter verkoop wordt aangeboden of een woning aankoopt met hulp van Woonhuismakelaar.
Overeenstemming: bereikte wilsovereenstemming tussen de verkoper en de koper met betrekking tot de voorwaarden van de verkoop en koop van een woning.
Service/faciliteiten: de door Woonhuismakelaar aan de klant geboden faciliteiten, die (geheel of ten dele) gericht zijn op de bemiddeling bij het tot stand brengen van een koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper ten aanzien van een woning.
Verkoper: de gebruiker die rechthebbende is op een woning dan wel een andere onroerende zaak die in het kader van een opdracht aan Woonhuismakelaar via haar website ter verkoop wordt aangeboden.
Website: de website www.woonhuismakelaar.nl

Artikel 3: Identiteit van de makelaar

Handelend onder de naam:
Woonhuismakelaar

Adres:
Newtonlaan 115
3584 BH Utrecht

Telefoonnummer: 06 22 02 95 54
E-mailadres: info@woonhuismakelaar.nl
KvK nummer: 70792712
BTW –identificatienummer:

Artikel 4: Registratie en verplichtingen gebruiker

 1. Indien een verkoper een woning via Woonhuismakelaar wil aan- of verkopen moet hij zich eerst akkoord verklaren met de Huisregels van Woonhuismakelaar en de gebondenheid daaraan aanvaarden.
 2. Het niet naleven van de in deze Huisregels vervatte regels en verplichtingen kan leiden tot uitsluiting van het gebruik van de website, zulks onverminderd alle aanspraken die Woonhuismakelaar als gevolg van de bedoelde niet naleving jegens de gebruiker mocht hebben, de aanspraak op schadevergoeding daaronder begrepen.

Artikel 5: Bezichtigingen

 1. Een bezichtiging is geheel vrijblijvend, noch de potentiële koper noch de verkoper kunnen daaraan rechten ontlenen.

Artikel 6: Bieding en totstandkoming koopovereenkomst

 1. De in de advertentie op de website van Woonhuismakelaar vermelde vraagprijs van een woning geldt als een uitnodiging tot het doen van een bieding. Acceptatie door de potentiële koper van de vraagprijs en de door verkoper gestelde overige voorwaarden brengt geen overeenstemming tussen de verkoper en de potentiële koper tot stand. Indien de potentiële koper de woning wil aankopen voor de op de website vermelde vraagprijs, zal de potentiële koper een bieding ter hoogte van de vraagprijs (en eventuele andere voorwaarden) moeten doen. Pas indien de verkoper die bieding aanvaardt, is sprake van overeenstemming.
 2. Een bieding bestaat niet alleen uit een koopprijs, maar ook uit eventuele aanvullende voorwaarden die de potentiële koper wil stellen.
 3. Woonhuismakelaar is verplicht om alle volledige biedingen aan de verkoper van de woning door te geven. De potentiële koper kan geen enkel recht ontlenen aan zijn gedane bieding. Het is aan de verkoper van de woning zelf om al dan niet in te gaan op een door de potentiële koper uitgebrachte bieding.
 4. Onderhandelingen zullen pas starten wanneer de verkoper een tegenbod doet. Verkoper zal via Woonhuismakelaar de potentiële koper daarover informeren.
 5. Woonhuismakelaar is niet aansprakelijk voor de directe en/of indirecte schade als gevolg van door de potentiële koper, al dan niet op de website of social mediaplatforms van Woonhuismakelaar geplaatste (onjuiste en/of onvolledige) biedingen. De potentiële koper vrijwaart Woonhuismakelaar tegen alle aanspraken van verkoper en/of derden dienaangaande.

Artikel 7 Opstellen koopovereenkomst

 1. Voor de verkoper van een woning behoort het opstellen van de koopovereenkomst door Woonhuismakelaar tot de opdracht tot dienstverlening.
 2. De koper dient binnen twee dagen nadat zijn bieding door de verkoper is geaccepteerd aan te geven welke notaris hij aanwijst. Woonhuismakelaar zal de transactiegegevens en belangrijke documentatie met betrekking tot de gesloten koop per e-mail toezenden aan de aangewezen notaris ten behoeve van het opstellen van de koopovereenkomst.
 3. De koopovereenkomst met betrekking tot een woning wordt door de verkoper en de koper ondertekend op het kantoor van de door de koper aangewezen notaris. Dit op een door die notaris in overleg met de verkoper en koper te bepalen datum en tijdstip gelegen binnen 10 dagen nadat de notaris de door hem opgestelde koopovereenkomst aan de verkoper en koper heeft toegezonden.
 4. Het bepaalde in artikel 7.2 geldt niet indien de koper bij het uitbrengen van zijn bieding uitdrukkelijk aangeeft dat hij wenst dat een derde de koopovereenkomst op zijn kosten opstelt en verkoper daarmee heeft ingestemd. In dat geval kan worden volstaan met toezending per e-mail van de transactiegegevens en belangrijke documentatie met betrekking tot de gesloten koop via Woonhuismakelaar door verkoper aan de koper.
 5. Zowel ten opzichte van de verkoper als de koper is Woonhuismakelaar in de gevallen als omschreven in de artikelen 7.2. en 7.4 op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden in de koopovereenkomst.
 6. Indien het de verkoper en/of de koper niet mogelijk is om de door de notaris opgestelde koopovereenkomst binnen de in artikel 7.3 genoemde termijn bij de notaris te ondertekenen, zal hij / zullen zij één van de medewerkers van de betrokken notaris tijdig een volmacht tot ondertekening van de koopovereenkomst verlenen. De kosten van een dergelijke volmacht komen voor rekening van desbetreffende volmachtgever. Indien verkoper en koper er voor kiezen om de overeenkomst zonder aanwezigheid van een notaris te ondertekenen, bepalen zij zelf op welke wijze ondertekening van de overeenkomst zal plaatsvinden.
 7. Indien blijkt dat de koper niet op het afgesproken tijdstip bij de notaris verschijnt om de koopovereenkomst te ondertekenen en/of niet voor een toereikende volmacht daartoe heeft gezorgd en/of de overeenkomst niet op andere wijze binnen de daarvoor gestelde termijn heeft ondertekend en aan verkoper ter hand heeft gesteld, heeft de verkoper het recht de koopovereenkomst middels een aangetekende brief aan de koper te ontbinden. Verkoper is daarna vrij om via Woonhuismakelaar verkooponderhandelingen met derden te openen c.q. een koopovereenkomst met een derde te sluiten.
 8. Bij verschil van mening over de inhoud van de bereikte wilsovereenstemming is de verkoper bevoegd om in een aangetekende brief aan de koper zijn aanbod waarover naar zijn mening wilsovereenstemming is bereikt in duidelijke bewoordingen aan de koper mede te delen. Accepteert de koper dit aanbod niet of niet volledig binnen vijf dagen na dagtekening van de aangetekende brief van de verkoper door schriftelijke kennisgeving of e-mail aan de verkoper en Woonhuismakelaar, dan is de verkoper bevoegd om de koper, wederom bij aangetekende brief, mee te delen dat hij niet gebonden is en is verkoper aldus vrij om verkooponderhandelingen met derden te openen c.q. een koopovereenkomst met een derde te sluiten.
 9. Na ondertekening van de koopovereenkomst heeft de koper de wettelijk vastgelegde drie dagen bedenktijd. Deze bedenktijd begint te lopen op de dag die volgt op de dag dat (een afschrift van) de tussen partijen opgemaakte akte aan koper ter hand is gesteld. Binnen deze bedenktijd kan de koper zonder opgaaf van redenen van de koop afzien. Indien de koper van deze mogelijkheid gebruik wil maken dient hij dat binnen de daartoe gegeven termijn van 3 dagen schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken aan Woonhuismakelaar, de verkoper en, als deze is ingeschakeld, de notaris.

Artikel 8: leveringsakte en/of hypotheekakte

 1. Het opstellen van de leveringsakte en/of de hypotheekakte(n) door de notaris behoort niet tot de dienstverlening van Woonhuismakelaar aan de verkoper en/of koper.
 2. Als de koop is gesloten onder “kosten koper” zijn de kosten voor het opmaken en passeren van de leveringsakte, voor rekening van de koper. In dat geval mag de koper bepalen welke notaris de leveringsakte mag opmaken en passeren.
 3. De notaris zal de overeengekomen termijnen bewaken. Voornoemde termijnbewaking, de voorlichting aan de verkoper en koper over de inhoud van de leveringsakte en de gang van zaken bij het passeren daarvan valt dan onder de verantwoordelijkheid van de door de koper gekozen notaris.
 4. Als de koop is gesloten onder “vrij op naam” zijn de kosten voor het opmaken en passeren van de leveringsakte voor rekening van verkoper en zijn de kosten voor het opmaken en passeren van hypotheekakte(n) voor rekening van koper. De verkoper mag alsdan bepalen welke notaris de leveringsakte mag opmaken en passeren. De koper mag alsdan bepalen welke notaris de eventueel benodigde hypotheekakte(n) mag opmaken en passeren.

Artikel 9: Onderzoeksplicht (potentiële) koper

 1. De (potentiële) koper heeft in het kader van de (mogelijke) aankoop van een woning een onderzoeksplicht. Om die reden adviseert Woonhuismakelaar de (potentiële) koper om zich bij de aankoop van een woning te laten bijstaan door een makelaar, die de (potentiële) koper bij het aankoopproces begeleidt.
 2. De (potentiële) koper dient, om gebruik te kunnen maken van de diensten van de makelaar, zelf een overeenkomst te sluiten met deze makelaar. Diens voorwaarden zijn daarop van toepassing. Woonhuismakelaar is bij een dergelijke overeenkomst tussen de (potentiële) koper en de voornoemde makelaar geen partij.

Artikel 10: Risico van opslag informatie

 1. Woonhuismakelaar verplicht zich om zorg te dragen voor een zorgvuldige verwerking van de door de gebruiker uitgebrachte biedingen, dan wel de overige door de gebruiker verstrekte gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs, wordt Woonhuismakelaar geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
 2. De gebruiker draagt het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van bij Woonhuismakelaar of derden opgeslagen biedingen, dan wel overige gegevens c.q. informatie, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet van Woonhuismakelaar.

Artikel 11: Vertrouwelijke informatie

 1. Door de aanmelding op de website geeft de gebruiker Woonhuismakelaar de bevoegdheid voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde (persoons)gegevens. Woonhuismakelaar neemt de door haar verkregen (persoons)gegevens op in een daartoe aangehouden database.
 2. Woonhuismakelaar zal de (persoons)gegevens slechts aanwenden voor eigen gebruik en in het kader van de door Woonhuismakelaar aan de gebruiker geboden service/faciliteiten dan we in het kader van de mogelijke totstandkoming van een koopovereenkomst voor een woning. Woonhuismakelaar zal deze (persoons)gegevens niet zonder toestemming van de gebruiker aan derden verstrekken.
 3. De gebruiker geeft Woonhuismakelaar bij deze toestemming tot het verstrekken aan derden van de relevante (persoons- en/of verkoop)gegevens die nodig zijn in het kader van de mogelijke totstandkoming van een koopovereenkomst. In dat geval zal Woonhuismakelaar de relevante (persoons- en/of verkoop)gegevens van de gebruiker kunnen verstrekken aan de verkoper, de koper, de in dienst van of in opdracht van Woonhuismakelaar werkende makelaar, de aankopend makelaar, en/of de notaris.

Artikel 12: Aansprakelijkheid Woonhuismakelaar

 1. Woonhuismakelaar is ten opzichte van de koper/ verkoper niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van het feit dat de (potentiële) koper/ verkoper geheel of gedeeltelijk nalaat te handelen overeenkomstig deze Huisregels. Woonhuismakelaar is ten opzichte van de verkoper ook niet gehouden om de (potentiële) koper of op welke wijze ook aan te sporen of te dwingen de Huisregels na te komen.
 2. Woonhuismakelaar is ten opzichte van de verkoper niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van het feit dat de koper binnen de wettelijke bedenktijd gebruik maakt van zijn recht om de koopovereenkomst te ontbinden.
 3. Woonhuismakelaar is ten opzichte van de verkoper niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook indien de (potentiële) koper gebruik maakt van rechten die hem in deze Huisregels zijn toegekend.
 4. Woonhuismakelaar is ten opzichte van de (potentiële) koper niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook indien de verkoper geheel of gedeeltelijk nalaat te handelen overeenkomstig deze Huisregels. Woonhuismakelaar is ten opzichte van de (potentiële) koper ook niet gehouden om de verkoper op welke wijze ook aan te sporen of te dwingen de Huisregels na te komen.
 5. Woonhuismakelaar is ten opzichte van de (potentiële) koper niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook indien de verkoper gebruik maakt van rechten die hem in deze Huisregels zijn toegekend.
 6. Woonhuismakelaar is ten opzichte van de koper niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van het feit dat de verkoper de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt.
 7. Woonhuismakelaar is ten opzichte van de verkoper niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van het feit dat de koper de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt
 8. Woonhuismakelaar is ten aanzien van de gebruiker niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties als direct of indirect gevolg van overmacht, krachten of oorzaken buiten de invloedssfeer van Woonhuismakelaar, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur, stroomuitval, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, arbeidsconflicten, rellen, opstanden, burgerlijke onrust, personeels- of materiaaltekorten, branden, overstromingen, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsacties, wanprestatie van derden of verlies van of storingen in verwarming, verlichting of luchtregulatie.
 9. De gebruiker is bekend met het feit dat op het internet zoekmachines werkzaam zijn die ongevraagd informatie van websites van onder andere Woonhuismakelaar afhalen om deze op hun eigen websites te representeren. Woonhuismakelaar is ten opzichte van de gebruiker op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van de wijze waarop dat gebeurt en de wijze waarop de aldus verkregen informatie vervolgens word gerepresenteerd. Woonhuismakelaar is ten opzichte van de gebruiker niet gehouden om desbetreffende internet zoekmachines op welke wijze dan ook aan te sporen of te dwingen om deze informatie te verwijderen en verwijderd te houden.
 10. Woonhuismakelaar aanvaardt bij het uitvoeren van de opdracht alleen verantwoordelijkheid jegens haar opdrachtgever/verkoper. Aansprakelijkheid voor schade jegens overige gebruikers van haar website sluit zij uitdrukkelijk uit, waaronder – doch niet uitsluitend -gevolgschade.
 11. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Woonhuismakelaar wordt uitbetaald.

Artikel 13: Links

 1. De website van Woonhuismakelaar bevat mogelijk zogenaamde links naar andere websites. Woonhuismakelaar heeft geen zeggenschap over de websites waar de links toe leiden en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (de inhoud van) die websites.
 2. Woonhuismakelaar is niet aansprakelijk voor enige schade door de klant geleden, uit welke hoofde dan ook, gevolgschade daaronder begrepen, tengevolge van het gebruik door de gebruiker van de in lid 1 bedoelde links of gebruik of bezoek aan de websites waar deze links toe leiden.

Artikel 14: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op ieder geschil, ten gevolge van en gerelateerd aan het gebruik van de website door de gebruiker, is Nederlands recht van toepassing. Een geschil zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 15: Wijzigingen

Deze Huisregels treden in werking met ingang van 1 januari 2018. Tussen de gebruiker en Woonhuismakelaar geldt de door de gebruiker ten tijde van de registratie geaccepteerde versie van de Huisregels, met dien verstande dat Woonhuismakelaar bevoegd is de nieuwe tekst toe te passen als die voor de gebruiker gunstiger is of deze daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

Huisregels Woonhuismakelaar

Artikel 1: Werkwijze Woonhuismakelaar

Woonhuismakelaar bemiddelt bij de aan- en verkoop van zowel bestaande woningen als nieuwbouwwoningen in Nederland. Woonhuismakelaar treedt op als zogenaamde aan- en verkoopmakelaar voor personen die hun woning(en) willen aan- of verkopen. Voor de verkoop van de woningen maakt Woonhuismakelaar onder andere gebruik van een website. Woonhuismakelaar biedt aan- en verkoopklanten diverse dienstverleningpakketten aan, waarbij die eigenaren gedurende het verkooptraject tevens zelf een aantal taken voor hun rekening nemen. Deze taken zijn onder meer: het maken van foto’s, het schrijven van verkoopteksten en het rondleiden van potentiële kopers door de woning. Verder is kenmerkend dat de communicatie voor een groot gedeelte digitaal via de website, e-mail en social media plaatsvindt.

Deze Huisregels zijn opgesteld om één en ander in goede banen te leiden en om duidelijke afspraken te maken met verkopers en (potentiële) kopers over de regels die voor hen gelden als zij gebruikmaken van de dienstverlening en over de regels die gelden indien via bemiddeling van Woonhuismakelaar een koopovereenkomst tot stand komt. Klanten zijn bovendien gebonden aan de voorwaarden behorende bij de overeenkomst van opdracht tussen de verkoper (opdrachtgever) en Woonhuismakelaar.

Artikel 2: Definities

In deze Huisregels worden de volgende definities gehanteerd:
Bezichtiging: de via de website geboden mogelijkheid voor de geïnteresseerde om een afspraak te maken voor de bezichtiging van een te koop staande woning.
Bieding: een uitgebracht bod op een op de website te koop aangeboden woning of een uitgebracht bod voor een aan te kopen woning.
Huisregels: de door de klant geaccepteerde regels die gelden als deze gebruik maakt van de faciliteiten op de website van Woonhuismakelaar en de social media platforms alsmede de regels die gelden indien via bemiddeling van Woonhuismakelaar een koopovereenkomst tot stand komt. De gebruiker is door acceptatie van de Huisregels gebonden aan de daarin vastgelegde regels en aan hem opgelegde verplichtingen.
Koopovereenkomst: de door de verkoper en de koper ondertekende overeenkomst waarin de door hen bereikte overeenstemming schriftelijk is vastgelegd.
Koper: degene die koper is van een woning die via Woonhuismakelaar ter verkoop wordt aangeboden of een woning aankoopt met hulp van Woonhuismakelaar.
Overeenstemming: bereikte wilsovereenstemming tussen de verkoper en de koper met betrekking tot de voorwaarden van de verkoop en koop van een woning.
Service/faciliteiten: de door Woonhuismakelaar aan de klant geboden faciliteiten, die (geheel of ten dele) gericht zijn op de bemiddeling bij het tot stand brengen van een koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper ten aanzien van een woning.
Verkoper: de gebruiker die rechthebbende is op een woning dan wel een andere onroerende zaak die in het kader van een opdracht aan Woonhuismakelaar via haar website ter verkoop wordt aangeboden.
Website: de website www.woonhuismakelaar.nl

Artikel 3: Identiteit van de makelaar

Handelend onder de naam:
Woonhuismakelaar

Adres:
Newtonlaan 115
3584 BH Utrecht

Telefoonnummer: 06 22 02 95 54
E-mailadres: info@woonhuismakelaar.nl
KvK nummer: 70792712
BTW –identificatienummer:

Artikel 4: Registratie en verplichtingen gebruiker

 1. Indien een verkoper een woning via Woonhuismakelaar wil aan- of verkopen moet hij zich eerst akkoord verklaren met de Huisregels van Woonhuismakelaar en de gebondenheid daaraan aanvaarden.
 2. Het niet naleven van de in deze Huisregels vervatte regels en verplichtingen kan leiden tot uitsluiting van het gebruik van de website, zulks onverminderd alle aanspraken die Woonhuismakelaar als gevolg van de bedoelde niet naleving jegens de gebruiker mocht hebben, de aanspraak op schadevergoeding daaronder begrepen.

Artikel 5: Bezichtigingen

 1. Een bezichtiging is geheel vrijblijvend, noch de potentiële koper noch de verkoper kunnen daaraan rechten ontlenen.

Artikel 6: Bieding en totstandkoming koopovereenkomst

 1. De in de advertentie op de website van Woonhuismakelaar vermelde vraagprijs van een woning geldt als een uitnodiging tot het doen van een bieding. Acceptatie door de potentiële koper van de vraagprijs en de door verkoper gestelde overige voorwaarden brengt geen overeenstemming tussen de verkoper en de potentiële koper tot stand. Indien de potentiële koper de woning wil aankopen voor de op de website vermelde vraagprijs, zal de potentiële koper een bieding ter hoogte van de vraagprijs (en eventuele andere voorwaarden) moeten doen. Pas indien de verkoper die bieding aanvaardt, is sprake van overeenstemming.
 2. Een bieding bestaat niet alleen uit een koopprijs, maar ook uit eventuele aanvullende voorwaarden die de potentiële koper wil stellen.
 3. Woonhuismakelaar is verplicht om alle volledige biedingen aan de verkoper van de woning door te geven. De potentiële koper kan geen enkel recht ontlenen aan zijn gedane bieding. Het is aan de verkoper van de woning zelf om al dan niet in te gaan op een door de potentiële koper uitgebrachte bieding.
 4. Onderhandelingen zullen pas starten wanneer de verkoper een tegenbod doet. Verkoper zal via Woonhuismakelaar de potentiële koper daarover informeren.
 5. Woonhuismakelaar is niet aansprakelijk voor de directe en/of indirecte schade als gevolg van door de potentiële koper, al dan niet op de website of social mediaplatforms van Woonhuismakelaar geplaatste (onjuiste en/of onvolledige) biedingen. De potentiële koper vrijwaart Woonhuismakelaar tegen alle aanspraken van verkoper en/of derden dienaangaande.

Artikel 7 Opstellen koopovereenkomst

 1. Voor de verkoper van een woning behoort het opstellen van de koopovereenkomst door Woonhuismakelaar tot de opdracht tot dienstverlening.
 2. De koper dient binnen twee dagen nadat zijn bieding door de verkoper is geaccepteerd aan te geven welke notaris hij aanwijst. Woonhuismakelaar zal de transactiegegevens en belangrijke documentatie met betrekking tot de gesloten koop per e-mail toezenden aan de aangewezen notaris ten behoeve van het opstellen van de koopovereenkomst.
 3. De koopovereenkomst met betrekking tot een woning wordt door de verkoper en de koper ondertekend op het kantoor van de door de koper aangewezen notaris. Dit op een door die notaris in overleg met de verkoper en koper te bepalen datum en tijdstip gelegen binnen 10 dagen nadat de notaris de door hem opgestelde koopovereenkomst aan de verkoper en koper heeft toegezonden.
 4. Het bepaalde in artikel 7.2 geldt niet indien de koper bij het uitbrengen van zijn bieding uitdrukkelijk aangeeft dat hij wenst dat een derde de koopovereenkomst op zijn kosten opstelt en verkoper daarmee heeft ingestemd. In dat geval kan worden volstaan met toezending per e-mail van de transactiegegevens en belangrijke documentatie met betrekking tot de gesloten koop via Woonhuismakelaar door verkoper aan de koper.
 5. Zowel ten opzichte van de verkoper als de koper is Woonhuismakelaar in de gevallen als omschreven in de artikelen 7.2. en 7.4 op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van onjuistheden in de koopovereenkomst.
 6. Indien het de verkoper en/of de koper niet mogelijk is om de door de notaris opgestelde koopovereenkomst binnen de in artikel 7.3 genoemde termijn bij de notaris te ondertekenen, zal hij / zullen zij één van de medewerkers van de betrokken notaris tijdig een volmacht tot ondertekening van de koopovereenkomst verlenen. De kosten van een dergelijke volmacht komen voor rekening van desbetreffende volmachtgever. Indien verkoper en koper er voor kiezen om de overeenkomst zonder aanwezigheid van een notaris te ondertekenen, bepalen zij zelf op welke wijze ondertekening van de overeenkomst zal plaatsvinden.
 7. Indien blijkt dat de koper niet op het afgesproken tijdstip bij de notaris verschijnt om de koopovereenkomst te ondertekenen en/of niet voor een toereikende volmacht daartoe heeft gezorgd en/of de overeenkomst niet op andere wijze binnen de daarvoor gestelde termijn heeft ondertekend en aan verkoper ter hand heeft gesteld, heeft de verkoper het recht de koopovereenkomst middels een aangetekende brief aan de koper te ontbinden. Verkoper is daarna vrij om via Woonhuismakelaar verkooponderhandelingen met derden te openen c.q. een koopovereenkomst met een derde te sluiten.
 8. Bij verschil van mening over de inhoud van de bereikte wilsovereenstemming is de verkoper bevoegd om in een aangetekende brief aan de koper zijn aanbod waarover naar zijn mening wilsovereenstemming is bereikt in duidelijke bewoordingen aan de koper mede te delen. Accepteert de koper dit aanbod niet of niet volledig binnen vijf dagen na dagtekening van de aangetekende brief van de verkoper door schriftelijke kennisgeving of e-mail aan de verkoper en Woonhuismakelaar, dan is de verkoper bevoegd om de koper, wederom bij aangetekende brief, mee te delen dat hij niet gebonden is en is verkoper aldus vrij om verkooponderhandelingen met derden te openen c.q. een koopovereenkomst met een derde te sluiten.
 9. Na ondertekening van de koopovereenkomst heeft de koper de wettelijk vastgelegde drie dagen bedenktijd. Deze bedenktijd begint te lopen op de dag die volgt op de dag dat (een afschrift van) de tussen partijen opgemaakte akte aan koper ter hand is gesteld. Binnen deze bedenktijd kan de koper zonder opgaaf van redenen van de koop afzien. Indien de koper van deze mogelijkheid gebruik wil maken dient hij dat binnen de daartoe gegeven termijn van 3 dagen schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken aan Woonhuismakelaar, de verkoper en, als deze is ingeschakeld, de notaris.

Artikel 8: leveringsakte en/of hypotheekakte

 1. Het opstellen van de leveringsakte en/of de hypotheekakte(n) door de notaris behoort niet tot de dienstverlening van Woonhuismakelaar aan de verkoper en/of koper.
 2. Als de koop is gesloten onder “kosten koper” zijn de kosten voor het opmaken en passeren van de leveringsakte, voor rekening van de koper. In dat geval mag de koper bepalen welke notaris de leveringsakte mag opmaken en passeren.
 3. De notaris zal de overeengekomen termijnen bewaken. Voornoemde termijnbewaking, de voorlichting aan de verkoper en koper over de inhoud van de leveringsakte en de gang van zaken bij het passeren daarvan valt dan onder de verantwoordelijkheid van de door de koper gekozen notaris.
 4. Als de koop is gesloten onder “vrij op naam” zijn de kosten voor het opmaken en passeren van de leveringsakte voor rekening van verkoper en zijn de kosten voor het opmaken en passeren van hypotheekakte(n) voor rekening van koper. De verkoper mag alsdan bepalen welke notaris de leveringsakte mag opmaken en passeren. De koper mag alsdan bepalen welke notaris de eventueel benodigde hypotheekakte(n) mag opmaken en passeren.

Artikel 9: Onderzoeksplicht (potentiële) koper

 1. De (potentiële) koper heeft in het kader van de (mogelijke) aankoop van een woning een onderzoeksplicht. Om die reden adviseert Woonhuismakelaar de (potentiële) koper om zich bij de aankoop van een woning te laten bijstaan door een makelaar, die de (potentiële) koper bij het aankoopproces begeleidt.
 2. De (potentiële) koper dient, om gebruik te kunnen maken van de diensten van de makelaar, zelf een overeenkomst te sluiten met deze makelaar. Diens voorwaarden zijn daarop van toepassing. Woonhuismakelaar is bij een dergelijke overeenkomst tussen de (potentiële) koper en de voornoemde makelaar geen partij.

Artikel 10: Risico van opslag informatie

 1. Woonhuismakelaar verplicht zich om zorg te dragen voor een zorgvuldige verwerking van de door de gebruiker uitgebrachte biedingen, dan wel de overige door de gebruiker verstrekte gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs, wordt Woonhuismakelaar geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
 2. De gebruiker draagt het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van bij Woonhuismakelaar of derden opgeslagen biedingen, dan wel overige gegevens c.q. informatie, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet van Woonhuismakelaar.

Artikel 11: Vertrouwelijke informatie

 1. Door de aanmelding op de website geeft de gebruiker Woonhuismakelaar de bevoegdheid voor het gebruik en het opslaan van de geregistreerde (persoons)gegevens. Woonhuismakelaar neemt de door haar verkregen (persoons)gegevens op in een daartoe aangehouden database.
 2. Woonhuismakelaar zal de (persoons)gegevens slechts aanwenden voor eigen gebruik en in het kader van de door Woonhuismakelaar aan de gebruiker geboden service/faciliteiten dan we in het kader van de mogelijke totstandkoming van een koopovereenkomst voor een woning. Woonhuismakelaar zal deze (persoons)gegevens niet zonder toestemming van de gebruiker aan derden verstrekken.
 3. De gebruiker geeft Woonhuismakelaar bij deze toestemming tot het verstrekken aan derden van de relevante (persoons- en/of verkoop)gegevens die nodig zijn in het kader van de mogelijke totstandkoming van een koopovereenkomst. In dat geval zal Woonhuismakelaar de relevante (persoons- en/of verkoop)gegevens van de gebruiker kunnen verstrekken aan de verkoper, de koper, de in dienst van of in opdracht van Woonhuismakelaar werkende makelaar, de aankopend makelaar, en/of de notaris.

Artikel 12: Aansprakelijkheid Woonhuismakelaar

 1. Woonhuismakelaar is ten opzichte van de koper/ verkoper niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van het feit dat de (potentiële) koper/ verkoper geheel of gedeeltelijk nalaat te handelen overeenkomstig deze Huisregels. Woonhuismakelaar is ten opzichte van de verkoper ook niet gehouden om de (potentiële) koper of op welke wijze ook aan te sporen of te dwingen de Huisregels na te komen.
 2. Woonhuismakelaar is ten opzichte van de verkoper niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van het feit dat de koper binnen de wettelijke bedenktijd gebruik maakt van zijn recht om de koopovereenkomst te ontbinden.
 3. Woonhuismakelaar is ten opzichte van de verkoper niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook indien de (potentiële) koper gebruik maakt van rechten die hem in deze Huisregels zijn toegekend.
 4. Woonhuismakelaar is ten opzichte van de (potentiële) koper niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook indien de verkoper geheel of gedeeltelijk nalaat te handelen overeenkomstig deze Huisregels. Woonhuismakelaar is ten opzichte van de (potentiële) koper ook niet gehouden om de verkoper op welke wijze ook aan te sporen of te dwingen de Huisregels na te komen.
 5. Woonhuismakelaar is ten opzichte van de (potentiële) koper niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook indien de verkoper gebruik maakt van rechten die hem in deze Huisregels zijn toegekend.
 6. Woonhuismakelaar is ten opzichte van de koper niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van het feit dat de verkoper de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt.
 7. Woonhuismakelaar is ten opzichte van de verkoper niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van het feit dat de koper de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt
 8. Woonhuismakelaar is ten aanzien van de gebruiker niet aansprakelijk voor schade als gevolg van enige vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties als direct of indirect gevolg van overmacht, krachten of oorzaken buiten de invloedssfeer van Woonhuismakelaar, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, internetstoringen, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere apparatuur, stroomuitval, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, arbeidsconflicten, rellen, opstanden, burgerlijke onrust, personeels- of materiaaltekorten, branden, overstromingen, storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsacties, wanprestatie van derden of verlies van of storingen in verwarming, verlichting of luchtregulatie.
 9. De gebruiker is bekend met het feit dat op het internet zoekmachines werkzaam zijn die ongevraagd informatie van websites van onder andere Woonhuismakelaar afhalen om deze op hun eigen websites te representeren. Woonhuismakelaar is ten opzichte van de gebruiker op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook als gevolg van de wijze waarop dat gebeurt en de wijze waarop de aldus verkregen informatie vervolgens word gerepresenteerd. Woonhuismakelaar is ten opzichte van de gebruiker niet gehouden om desbetreffende internet zoekmachines op welke wijze dan ook aan te sporen of te dwingen om deze informatie te verwijderen en verwijderd te houden.
 10. Woonhuismakelaar aanvaardt bij het uitvoeren van de opdracht alleen verantwoordelijkheid jegens haar opdrachtgever/verkoper. Aansprakelijkheid voor schade jegens overige gebruikers van haar website sluit zij uitdrukkelijk uit, waaronder – doch niet uitsluitend -gevolgschade.
 11. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Woonhuismakelaar wordt uitbetaald.

Artikel 13: Links

 1. De website van Woonhuismakelaar bevat mogelijk zogenaamde links naar andere websites. Woonhuismakelaar heeft geen zeggenschap over de websites waar de links toe leiden en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (de inhoud van) die websites.
 2. Woonhuismakelaar is niet aansprakelijk voor enige schade door de klant geleden, uit welke hoofde dan ook, gevolgschade daaronder begrepen, tengevolge van het gebruik door de gebruiker van de in lid 1 bedoelde links of gebruik of bezoek aan de websites waar deze links toe leiden.

Artikel 14: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op ieder geschil, ten gevolge van en gerelateerd aan het gebruik van de website door de gebruiker, is Nederlands recht van toepassing. Een geschil zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 15: Wijzigingen

Deze Huisregels treden in werking met ingang van 1 januari 2018. Tussen de gebruiker en Woonhuismakelaar geldt de door de gebruiker ten tijde van de registratie geaccepteerde versie van de Huisregels, met dien verstande dat Woonhuismakelaar bevoegd is de nieuwe tekst toe te passen als die voor de gebruiker gunstiger is of deze daarmee uitdrukkelijk schriftelijk instemt.